joi, 8 august 2013

CONTINUITATEA UNUI DREPT - BASARABIA

FRAGMENT DIN VOLUMUL MOMENTE ISTORICE
de Camelia Pantazi Tudor


CONTINUITATEA UNUI DREPT
- BASARABIA -

În anul 1990, editura Mileniul Trei a publicat un volum intitulat Basarabia ce sintetizează articolele scrise de poetul nostru naţional Mihai Eminescu având drept subiect această parte a pământului românesc. Cea mai mare parte a textelor a fost preluată ulterior în volumul Basarabia - pământ românesc, samavolnic răpit (anto­logie, prefaţă şi note de D. Vatamaniuc) publicat în anul 1997 la editura Saeculum I.O.
Aş vrea să cred că lăudabila iniţiativă a urmărit un dublu scop, sperând în acelaşi timp că a reuşit să-l atingă. Era necesară o reîntregire a personalităţii lui Eminescu, fiind ştirbită în anii comunismului în mare măsură de cursurile de limbă şi literatură română predate în şcoli, elevii învăţând doar despre Eminescu - poetul şi câte ceva despre scrierile lui în proză. Dar, câţi cunoşteau activitatea publicistică animată de o vehemenţă izvorâtă din iubirea lui pentru ţară! Câţi îşi imaginau că sufletul său romantic dezvăluit în versuri sensibile şi melodioase ar fi putut arde mistuit de dragoste pentru poporul căruia îi aparţinea şi al cărui trecut îl cunoştea atât de bine! Pe de altă parte, volumul tratează un subiect delicat şi dureros pe care-l reaminteşte celor mai în vârstă şi îl face cunoscut celor tineri, ancorându-l în actualitate - Basarabia, ca parte a pământului românesc.
Contrariat de diferite articole apărute în presa vremii sale, în care se scrisese că Basarabia fusese cucerită de ruşi „cu sabia în mână” de la tătari şi de la turci, Eminescu şi-a propus să demonstreze că în Moldova „conştiinţa de drept nu s-a stins niciodată” şi că „ocuparea părţilor din Moldova şi Ţara Românească n-a fost decât militară, că ea avea cel mult caracterul administraţiei trecătoare”. Avem astfel prilejul de a citi rânduri scrise de Eminescu – istoric.
Convingerea sa că Basarabia nu a aparţinut nici turcilor, nici tătarilor ci, încă din secolul al XIV-lea, doar unui „stat constituit, neatârnat, deşi slăbit şi încălcat în posesiunile sale, a Moldovei”, îi însufleţeşte argu­men­taţia care porneşte de la numele de Basarabia. Dovedind certe calităţi de cercetător al istoriei neamului, el aduce în prim plan fragmente din documente străine, dar şi din cronici româneşti provenind din secolele al XIII-lea - al XIV-lea care atestă faptul că numele de Basarabia este el singur, „o istorie întreagă”. Subliniază faptul că pe la sfârşitul domniei lui Mircea cel Bătrân în timpul căruia „Ţara Românească ajunsese la cea mai mare întindere teritorială”, până la Nistru, întreaga Valahie purta numele de Basarabia.
Lămurind acest aspect, merge mai departe, stabilind „marginile reale ale Basarabiei reale” împărţită în patru ţinuturi Bugeac, Cetatea Albă, Chilia şi Ismail, ca apoi să călătorească prin istorie urmând firul conducător al argumentaţiei în secolul al XV-lea. Prin aceasta demonstrează nu numai ceea ce-şi propusese, aducând „dovezi scrise de oameni trăitori în veacul al cincisprezecelea”, ci şi faptul că deţinea cunoştinţe aprofundate de istorie. El precizează că poporul român nu este un popor cuceritor, de aceea apără cu îndârjire ceea îi aparţine, motivat doar de dreptul său firesc, iar acest drept” e tot mai tare decât nedreptatea, tot mai tare decât neadevărul”. Eminescu ne îndrumă pe cărările istoriei pentru a-i reîntâlni pe Vlad Ţepeş şi Ştefan cel Mare, pentru a ne face cunoscută opinia sultanului Mahomed care, în ciuda sfaturilor apropiaţilor săi, temători în ceea ce privea conflictul cu moldovenii, dorea să-i învingă, convins fiind că „până când românii stăpânesc Chilia şi Cetatea Albă, iară ungurii Belgradul sârbesc, până atunci nu vom putea birui pe creştini”. Pe nesimţite, ajungem în secolul al XVI-lea pentru a afla care era situaţia Moldovei după cucerirea celor două cetăţi de către turci, atrăgându-ne atenţia conţinutul capitulaţiei din 1511 încheiată de Bogdan al Moldovei, din care Eminescu prezintă mai multe articole, reieşind foarte clar că Moldova rămânea o ţară liberă stăpânită de voievozii ei pe tot teritoriul neştirbit, interzicându-se turcilor să cumpere pământ şi să se aşeze pe teritoriul românesc. El nu uită nici de Petru Rareş, reliefând faptul că, în tratatul său cu turcii, domnitorul abordează aceeaşi politică. Demonstraţia continuităţii dreptului Moldovei pe aceste locuri, ajunge în secolul al XVII-lea şi se opreşte asupra Bugeacului în care încă de la sfârşitul secolului anterior începuseră să se aşeze tătarii nohai. Având drept surse însăşi cronicile scrise în secolul al XVII-lea, el dovedeşte că tătarii nu erau nici pe departe proprietari ai locului, ci locuiau pe un teren dat în arendă, românii fiind preponderenţi. Cea mai importantă mărturie în acest sens o reprezintă existenţa eparhiei Brăilei, din însemnările căreia, studiate de Eminescu, reiese cu claritate că „întreaga Dobroge a lui Mircea cel Bătrân intră în eparhie”. Românii îşi vedeau de viaţa lor pe pământ românesc, în timp ce tătarii erau de felul lor nestatornici. Nelăsând nicio urmă de îndoială, argumentaţia sa se răsfrânge şi asupra secolului al XVIII-lea, ale cărui izvoare istorice ”trebuie să fie neapărat foarte limpezi şi asupra oricărei îndoieli”. Zăboveşte îndeosebi asupra momentului 1730, în timpul domnie lui Grigorie Ghica, când tătarii din Bugeac au cerut de la Poartă „să mijlocească pe lângă scaunul Moldovei ca tătarii să capete Bugeacul în arendă, căci n-au nici un fel de rost”. Eminescu prezintă în întregime înscrisul ce reglementa raporturile cu Moldova, semnat de toate căpeteniile tătare din Bugeac, pe care apoi îl analizează, extrăgând punctele de maximum interes, neputându-se opri să nu ironizeze afirmaţiile unora ce considerau tătarii ca „possesseurs legitimes”. Tătarii au rămas doar arendaşi ai Bugeacului pe o suprafaţă de 60 de mile pătrate pentru care plăteau dări, trebuiau să respecte legile statului moldovean şi nu aveau voie „nici ţăruş în pământ să bată, necum să-şi facă casă”. Itinerariul istoric ne aduce în vremurile lui Dimitrie Cantemir şi Constantin Brâncoveanu, ocazie cu care Eminescu evidenţiază străduinţa acestora de a recupera teritoriile ocupate de turci şi subliniază influenţa din ce în ce mai mare a Rusiei, atât în Principate cât şi în Orient. Un eveniment deosebit de important, precizat de autor, este pacea de la Cuciuc – Cainargi, din anul 1774, când se stabileşte că Principatele vor primi înapoi terenurile uzurpate de turci.
Neomiţând să sublinieze că Rusia la acea vreme voia o Românie unită care să se întindă de la Nistru până la Carpaţi, Eminescu preocupat să urmărească ”firul roşu al dreptului neschimbat al Moldovei asupra Basarabiei” ajunge la capătul călătoriei sale prin istorie, în secolul al XIX-lea, fiind convins că reuşise până atunci să demonstreze „o vădită continuitate de drept şi în veacul al optsprezecelea şi o dovadă că românii au persistat pe acele locuri, adică în Basarabia noastră de astăzi”. La începutul secolului, Rusia se confrunta cu ameninţarea imensei armate a lui Napoleon, ceea ce l-a determinat în anul 1812 pe ţarul Alexandru I, forţat de împrejurări, să ia decizia de a-şi retrage trupele din Moldova şi a încheia pace cu turcii. Retrăgându-se, ruşii nu arătau ca nişte învingători, dar negocierile, în care un pion important a fost Anglia, au condus la anexarea Basarabiei. Eminescu citează conţinutul unui document redactat de consulul general, de la acea dată, al Angliei la Bucureşti, în care se redau evenimentele, afirmându-şi convingerea că trădarea Basarabiei a fost povestită de acesta în cunoştinţă de cauză. Potrivit documentului, rolul principal în cedarea Basarabiei i-a revenit prinţului Dimitrie Moruzzi, dragoman al statului, care avea interesul de a se pune bine cu Imperiul Rus nutrind speranţa că i se va atribui domnia unuia dintre Principate.
Indignat de faptele celor implicaţi, Eminescu sintetizează rodul cercetării sale pe drumurile istoriei, succint, dar la obiect: „dreptul nostru istoric, incapacitate juridică a Turciei de-a înstrăina pământ românesc, trădarea unui dragoman al Porţii, recăpătarea acelui pământ printr-un tratat european semnat de şapte puteri şi obligatoriu pentru ele, garantarea integrităţii actuale a României prin convenţia ruso-română, ajutorul dezinteresat ce l-am dat Rusiei în momentele grele, toate acestea fac ca partea morală şi de drept să fie pe deplin în partea noastră”. Cuvintele sale poartă o încărcătură amară pe care, fără să ştie, o va transmite peste ani românilor: „acel pământ nu l-am cucerit, n-am alungat pe nimeni de pe el, că e bucată din patria noastră străveche, este zestrea, împărţitului şi nenorocitului pământ românesc”. Moldova fiind stat suveran, Turcia nu avea dreptul de a ceda un teritoriu care nu îi aparţinea, iar Imperiul Rus, la rândul său, nu avea dreptul să negocieze o clauză de anexare cu Imperiul Otoman. A fost momentul istoric al încălcării practicii internaţionale bazate în acele vremuri pe prevederile tratatelor bilaterale.
Trecând peste ani, volumul trezeşte poporului român alte amintiri dureroase. Prin Tratatul de pace de la Paris din anul 1856, ce pusese capăt Războiului Crimeei, se recuperaseră cele trei judeţe din sudul Basarabiei - Cahul, Bolgrad şi Ismail. La momentul textului eminescian, ne aflăm în faţă evenimentelor ulterioare încheierii războiului ruso-turc din 1877-1878 având drept consecinţă obţinerea independenţei României faţă de Poartă, dar ştirile din presa rusească şi atitudinea guvernului îl îndreptăţesc pe Eminescu să îşi manifeste indignarea şi neliniştea privind un posibil acord cu Imperiul Rus ce se referea la retrocedarea celor trei judeţe. Glasul său, transformat într-un strigăt purtător al unei iubirii de ţară necondiţionate şi netemătoare, se ridică printre rândurile scrise şi se aude până în zilele noastre. Rusia nu are niciun drept asupra Basarabiei, iar „noi nu i-o putem da, pentru că, la urma urmelor, nu avem dreptul de a dispune după placul nostru de această parte din ţara noastră”, deoarece „Europa ne-a dat această parte din Basarabia (…), Europa a avut încredere în noi şi dacă voim să ne arătăm vrednici de această încredere trebuie să stăm de pază şi să nu dăm decât morţi acest pământ…” Întrebările retorice accentuează revolta la adresa Imperiului Rus din vocea ce devine repetativă, străbătând veacurile. „Căci prin ce păcătuise ţările româneşti Rusiei? Nu i-au hrănit într-atâtea rânduri oştile, nu erau ţările noastre adăpostul lor, doveditu-ne-am vreodată duşmani ai ei? Într-adevăr nu găsim cuvinte pentru a califica această pretenţiune, necum împlinirea ei. Oare puterea cea mare a Rusiei i-ar da dreptul de a-şi bate joc de lume, de noi, de ea însăşi?” Eminescu continuă pe acelaşi ton, afirmând cu tărie că „Basarabia întreagă ni se cuvine, căci e pământ drept, al nostru şi cucerit cu plugul, apărat cu arma a fost de la începutul veacului al patrusprezecelea, încă şi până în veacul al nouăsprezecelea.” Foarte interesantă este relatarea alegerii lui Titu Maiorescu ca deputat de către Colegiul I din Iaşi. Eminescu îl susţine, având convingerea că va avea un cuvânt greu de spus împotriva cedării părţii din Basarabia, cu atât mai mult cu cât „organe-în genere foarte bine informate – din străinătate vorbesc că guvernul ne trădează”. Cu multă tristeţe, el pare a se resemna în faţa iminenţei retrocedării Basarabiei dintr-un motiv logic şi simplu: „Rusia este o împărăţie mare şi puternică, iar noi suntem o ţară mică şi slabă, dar dacă ţarul Alexandru II este hotărât a lua Basarabia în stăpânirea sa, pentru noi, Basarabia e pierdută.” Şi totuşi Eminescu nu renunţă la luptă, la o luptă prin scris, pentru că mult mai grav decât a pierde o parte a teritoriului este a pierde „încrederea în trăinicia poporului român”, iar retrocedarea devine o problemă ce pune în primejdie însăşi existenţa acestuia. Vehemenţa sa curge ca o apă curgătoare transformată într-o cascadă ce cade cu o forţă năucitoare ducând cu ea durerea unui neam lipsit de ceea ce i se cuvine de drept. Eminescu afirmă principiul pe care, în opinia sa, se sprijină poporul român: „nu dăm nimic şi nu primim nimic” şi ca atare” românul care ar cuteza să atingă acest principiu, ar fi un vânzător”.
Mihai Eminescu a murit la numai 39 de ani, dar a lăsat în urma sa o operă ce are menirea de a salva identitatea neamului românesc. Opera sa cuprinde pe lângă creaţia artistică, şi articolele din presa vremii care oglindesc cunoştinţele despre istoria poporului nostru şi închid în ele vocea unui om în inima căruia iubirea pentru ţară este mai presus de orice. Depinde de noi toţi să cunoaştem personalitatea complexă a lui Eminescu, pentru că el este nu numai cel mai mare poet al acestei ţări, ci şi un mare patriot. Cu mijloacele pe care le deţinea a luptat împotriva retrocedării celor trei judeţe din Basarabia, a luptat şi ulterior anului 1878 pentru reîntregirea ţării, în virtutea dreptului firesc al românilor demonstrat în textele sale, iar un drept „nu se modifică şi nu se nimiceşte decât din momentul în care renunţăm la el”.

(MIHAI EMINESCU, Basarabia, Bucureşti, Editura Mileniul Trei, 1990.
MIHAI EMINESCU, Basarabia - pământ românesc, samavolnic răpit, Bucureşti, Editura Saeculum I.O, 1997)


PODUL DE PESTE DUNĂRE

FRAGMENT DIN VOLUMUL MOMENTE ISTORICE
de Camelia Pantazi Tudor


PODUL DE PESTE DUNĂRE


Potrivit surselor istorice, Podul de la Drobeta Turnu Severin a fost construit de Apollodor din Damasc[1], în scopul trecerii tru­pe­lor romane cotropitoare, în a doua campanie mili­ta­ră a împăratului Traian împotriva dacilor.
Marcus Ulpius Nerva Traianus, împărat ro­man între anii 98 - 117, a fost considerat unul dintre cei mai importanţi împăraţi ai imperiului şi al doilea dintre cei aşa-zişi „cinci împăraţi buni”. Membru al dinastiei Antoninilor inaugurată de împă­­ratul Nerva[2], s-a născut în septembrie 53, în mu­ni­­cipiul Italica din provincia Baetica (sudul Peninsulei Iberice), Traian a fost primul împărat roman fără origine italiană. Adoptat de împăratul Nerva, în opinia căruia „trebuie să cauţi un om cu mari merite şi nu din ce ţinut vine el”[3], el va aduce imperiului numeroase victorii militare, o maximă întindere teritorială, o înflorire generală. Renumitul istoric roman, Dio Cassius[4] scrie că: "se distingea în cel mai înalt grad prin firea sa dreaptă, prin vitejia sa şi prin modestia felului său de viaţă. Avea un corp plin de vigoare (căci era în vârstă de numai patruzeci şi doi de ani când a ajuns la domnie), aşa încât putea îndura ca oricare altul orice trudă s-ar fi ivit; avea un suflet minunat, ferit de pornirile vijelioase ale tinereţii, cât şi de încetineala bătrâneţii”[5].
Informaţii despre pod, despre modul de con­­struc­ţie şi câteva detalii tehnice ne sunt cunoscute, în principal, din sursele antice care însă, din nefericire, nu par suficiente pentru a putea afirma că ştim cu exactitate “istoria” acestuia.
De la Ammianus Marcellinus, istoric din secolul al IV-lea î.Hr., aflăm faptul că Traian plănuia construirea podului înainte de a-l ataca pe Decebal şi că l-a ridicat între cele două războaie daco - romane. Istoricul Dio Cassius, în paginile volumul Istoria Romană ne-a lăsat cele mai ample cunoştinţe despre pod, deşi din dorinţa de a elogia opera lui Traian abordarea sa este exagerată: „Traian făcu un pod de piatră peste Istru, pentru care nu găsesc cuvinte ca să-l admir aşa cum s-ar cuveni. Sunt, în adevăr, şi celelalte lucrări ale lui minunate, dar acesta este mai presus de celelalte: stâlpii, 20 la număr, sunt făcuţi din piatră cioplită, în patru muchii; înălţimea lor de 150 picioarc, fără temelie, iar lăţimea de 60; aceşti stâlpi care sunt departe unul de altul cu 170 picioare, sunt uniţi prin arcuri. Cum să nu se minuneze cineva de cheltuiala făcută cu el? Cum să nu se mire de felul în care ei au fost puşi fiecare, într-un râu cu apă aşa de multă şi cu atâtea vârtejuri, într-o albie plină de nomol? Că doar apa n-a putut fi abătută”[6].
Alături de Dio Cassius mai există câţiva autori antici care oferă unele date despre construcţia Podului şi anume, Plinius cel Tânăr şi Procopius din Cesareea, iar poetul bizantin Ioan Tzetzes furnizează singura informaţie despre sistemul de construcţie al picioarelor acestuia. Din păcate, amănuntele au dispărut, iar pierderea cea mai gravă a reprezentat-o monografia lui Apollodor din Damasc, ceea ce a avut drept consecinţă învăluirea în ceaţa incertitudinii a trecutului Podului de peste Dunăre.
Sursele antice fiind insuficiente au fost ne­ce­sare eforturi materiale, financiare, umane pen­tru a adăuga detalii care, strângându-se pe parcur­sul timpului, au contribuit la conturarea unei ima­gini mai clare a vestitei construcţii. Spre exemplu, autorii antici îl numeau un pod de piatră, dar reprezentarea de pe Columna lui Traian şi cerce­tările moderne au condus la concluzia că bolţile lui erau executate numai din lemn.
Dacă despre originea Podului cercetătorii au considerat că Apollodor din Damasc l-a con­struit în totalitate, problema dărâmării definitive a fost mult controversată atât în antichitate cât şi în prezent. Istoricul Dio Cassius relatează că împă­ratul Hadrian a ordonat prin anii 117/118 să se scoată construcţia de deasupra Podului, adică a părţii lemnoase, pentru a-l face impracticabil în faţa barbarilor, ceea ce nu înseamnă că nu s-ar fi putut reface ulterior. Procopius atribuie năruirea Podului „aluviunilor şi împotmolirii treptate a picioa­relor şi bolţilor„. Totuşi, mai plauzibil ca factor determinant a fost considerat pericolul per­manent al îngheţării şi dezgheţării Dunării. Se pare că a stat în picioare până la evacuarea Daciei, fiind restaurat mereu în secolele al II-lea – al III-lea.
Pe lângă sursele antice, unele informaţii le mai aflăm din lucrările cronicarilor români: Miron Costin, Dimitrie Cantemir şi stolnicul Constantin Cantacuzino. Singurul dintre ei care a văzut rui­nele şi le-a descris cu multă admiraţie a fost Miron Costin: „Traian împăratul după izbândă au căzut la apa Dunării unde şezând cu oştile, au adunat din toate acele părţi şi olate de lucrători, şi au zidit, mare minune veacurilor pe urmă, Pod de piatră peste Dunăre, cu turnuri de piatră, care se pomeneşte până astăzi Turnul Severinului”.
Pe parcursul veacurilor, ruinele de la Drobeta Turnu Severin au atras curiozitatea şi dorinţa de a cunoaşte mai multe amănunte. Încă de la începutul secolului al XVI-lea, regele Franţei, Francisc I (1515 - 1547) îl ruga pe aliatul său, sultanul Soliman Magnificul (1520 - 1566), să permită unor ingineri francezi dărâmarea unui picior pentru a afla metoda ingenioasă folosită de romani la construirea lui.
Ruinele Podului au suferit mari distrugeri, dar meritul de a fi cercetat pentru prima dată întregul complex i-a revenit inginerului L. F. de Marsigli (1658 - 1730), unul dintre cei mai culţi oameni ai epocii sale, cu o vastă pregătire ştiinţi­fică, tehnică, istorică, geografică. În 1689, înso­ţind armatele lui Eugeniu de Savoia împotriva tur­cilor, el a primit misiunea de a lega un pod de vase pe Dunăre, cu scopul trecerii la iernat, în Valahia, a armatelor imperiale. Încercarea de a întinde podul de vase pe linia picioarelor podului lui Traian nu i-a reuşit şi atunci l-a legat mai sus lângă Porţile de Fier. Devenit foarte interesat, Marsigli a început cercetarea amănunţită a ruinelor, inscripţiilor şi pietrelor sculptate de la Turnu Severin pe care le-a descris şi ilustrat în volumul al doilea al monumentalei sale lucrări publicată în limbile latină şi franceză, intitulată Descrierea Dunării. În harta topografică, de o reală valoare ştiinţifică, a consemnat ruinele po­du­lui, ale castrului roman şi ale oraşului antic, cu multe detalii azi dispărute. Din perioada 1896 - 1899 datează primele săpături ştiinţifice efectuate de arheologul şi istoricul Gr. G. Tocilescu, săpă­turile fiind reîncepute între cele două războaie mondiale de către profesorul Al. Bărcăcilă, fost director al muzeului local. Ulterior, amplele cercetări au condus la noi descoperiri.
Pe parcursul secolelor au existat mai multe reprezentări ale Podului, dar şi încercări de recon­strucţie. Amplasată pe partea sârbească, cu faţa spre malul românesc, placa memorială romană Tabula Traiana, are inscripţionate cuvinte din care reiese că Traian „excavând roci din munţi şi folosind bârne de lemn a făcut acest pod”. Pe o medalie bătută în anul 105 d.Hr. apare imaginea sche­matică a acestuia, redusă la cele două porta­luri împodobite cu trofee şi unite cu un întreit arc de lemn. O scenă de pe Columna lui Traian reprezintă o imagine mai clară a Podului lângă castrul roman, iar o alta redă armata romană trecând peste Dunăre. Mai târziu, în secolul al IV-lea, împăratul roman Constantin cel Mare[7] numeşte un arhitect să studieze tehnica Podului şi construieşte unul asemănător la Sucidava (Celei). În vremurile moderne, numeroşi tehnicieni şi arheologi i-au studiat ruinele şi au încercat să-l reconstituie, excelând în acest sens reconstituirea aparţinând inginerului Edgard Duperrex (1906).
Urmărind punerea în valoare a siturilor antice din Serbia, restaurarea Podului a fost inclusă recent într-un amplu proiect având un scop atât educaţional cât şi turistic. Inginerii şi arheologii sârbi şi-au propus o reconstituire cu ajutorul unei holograme laser digitale.
Din informaţiile pe care le deţinem rezultă că Podul de la Drobeta a fost construit între 103 - 105 în timpul domniei lui Traian. Este ceea ce ştim ACUM. Dar iată că lucrarea scrisă de C. P. Fritzgerald, Istoria culturală a Chinei, apărută la noi în anul 1998, reprezentând o sinteză a istoriei antice şi medievale a Chinei, ridică unele semne de întrebare şi sunt oameni care le observă şi încearcă să răspundă. Meritul lor constă tocmai în dorinţa de a cerceta şi, totodată, de a deschide mintea semenilor spre alte posibilităţi. Autorul scrie despre un sol chinez care în anul 97, trecând prin Da Qin, a văzut un pod. Însă, el a considerat ca fiind totuna ţara Da Qin cu Imperiul Roman. Unii istorici sau alte persoane pasionate de cunoaşterea trecutului au sesizat că de fapt era vorba despre Dacia, argumentând, în principal, prin asemănarea izbitoare a locurilor străbătute şi a organizării statale. Dacă ar fi aşa, atunci, în anul 97, ce pod a văzut solul chinez?! Nicolae Nicolae scrie într-un articol intitulat Un sol chinez în Dacia anului 97: ”În drumul său către Capitală, emisarul chinez a văzut şi un pod mare de câteva sute de Li care face legătura cu ţinuturile de la nordul Mării Negre, identificat de Fritzgerald cu un pod de vase care ar fi existat în Bosfor cu 600 de ani înainte, atunci când Xerxes a pătruns în teritoriile noastre. În primul rând, acel pod al lui Xerxes nu putea să funcţioneze 600 de ani, fiind din vase, iar în al doilea rând, el, podul nu făcea legătura cu ţinuturile de la nord de Marea Neagră. Ceea ce a văzut emisarul chinez a fost podul de la Drobeta, căruia, peste puţini ani, acel Apolodor i­a pus suprastructura de lemn pentru a-l folosi împotriva dacilor. Când vorbim de construcţia unui pod, vorbim de fapt de construcţia picioarelor din albia fluviului şi nicidecum de suprastructura din lemn, ce a fost schimbată de mai multe ori în decursul secolelor”[8].
Poate este adevărat, poate nu, probabil că dacă ar mai fi existat monografia lui Apollodor din Damasc s-ar fi aflat adevărul, dar cei care au posibilitatea ar trebui să caute certitudini şi în alte documente decât în cele deja studiate. Oferind o altă perspectivă despre Dacia şi despre daci, ar trebui să stârnească interesul cercetarea cronicilor chineze - Istoria dinastiei Han, scrisă în secolul I şi Scurtă relatare despre dinastia Wei, din secolul al III-lea, precum şi a lucrării Hou Han Shu.
Secretele istoriei sunt numeroase. Putem noi afirma că ele nu există, că totul este descoperit 100% şi deţinem adevărul?!
În opinia mea, cercetarea istorică nu trebuie să se oprească la anumite constatări şi să le cata­lo­gheze ca fiind adevăruri incontestabile. Datoria istoricilor este de a căuta noi surse a căror studiere poate avea ca rezultat obţinerea unor dovezi a ceea ce fusese deja demonstrat sau, dimpotrivă, descoperirea altor informaţii care pot schimba „certitudinile” existente. În cercetarea istorică trebuie pornit de la ideea că multe dintre sursele de la un moment dat au dispărut, că, de multe ori, ele nu sunt de la primă mână, furnizând informaţii preluate de la alţii, sau că provenienţa lor depăşeşte, mai mult sau mai puţin, timpul desfăşurării evenimentelor. Atunci când apar noi date, obligaţia istoricilor este de a aprofunda cercetarea şi nu de a o ignora pe motiv că nu corespunde cu descoperirile anterioare. Îndoindu-se mereu, punându-şi întrebări, ei trebuie să urmeze drumul unei permanente căutări în slujba ISTORIEI însăşi.[1] Apolodor (Apollodoros) din Damasc (n. 60 - d. 125) a fost un arhitect sirian sau grec, un favorit al împăratului roman Traian. El a proiectat numeroare monumente printre care Columna lui Traian şi Forul lui Traian.
[2] Marcus Cocceius Nerva (n. 30 – d. 98) a fost împărat roman în perioada 96 - 98.
[3] DIO, CASSIUS, Istoria romană, volumul III, Cluj, Întreprinderea poligrafică Cluj, 1985, p.300.
[4] Lucius Claudius Cassius Dio, cunoscut şi ca Dio Cassius sau Cassius Dio, a fost un cunoscut istoric din Imperiul Roman care a trăit la sfârşitul secolului al II-lea - începutul secolului al III-lea. A publicat o istorie a Romei în 80 de volume, începând cu venirea lui Enea în Italia, fondarea oraşului, şi ajungând până în anul 229. În cărţile 67 şi 68 descrie războaiele dintre daci şi romani.
[5] DIO, CASSIUS, Istoria romană, volumul III, Cluj, Întreprinderea poligrafică Cluj, 1985, p.301.
[6] IBIDEM.
[7] Gaius Flavius Valerius Aurelius Constantinus (n. 272 – d. 337), cunoscut sub numele Constantin I sau Constantin cel Mare, a fost împărat roman între anii 306 şi 337.

[8] NICOLAE, NICOLAE, Un sol chinez în Dacia anului 97, Dacia Magazin, nr.45, aug. 2007.